С Т А Т У Т підприємства громадського організації «Центр незалежної акредитації інженерних програм» Друк
Написав Administrator   
Четвер, 10 грудня 2015 08:51

 

                 „ЗАТВЕРДЖЕНО”

 

Рішенням Ради Асоціації

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ „АСОЦІАЦІЯ  РЕКТОРІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ”

від 29 жовтня 2015 року

Протокол № 12-1

 

Голова Ради Асоціації  Згуровський М.З. _______________

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

 

ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОЇ ОГАНІЗАЦІЇ

 

«ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОГРАМ»

 

 

м. Київ - 2015р.

 

                                                                                  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           1.1. ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  „ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОГРАМ(далі «Підприємство»)  засноване на власності об’єднання громадян ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  „АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ”, створене відповідно до Статуту громадської організації, зареєстрованого Міністерством юстиції України 15 жовтня 1999 року за № 1241 на підставі рішення Ради Асоціації Протокол №12-1  від  25 вересня 2015 року та у відповідності до чинного законодавства України зокрема з Законами України «Про об’єднання громадян», «Про зовнішньоекономічну діяльність», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України,  а у випадках, що не передбачені ними, також постановами Уряду України та даним Статутом і Угодою з Засновником, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Підприємства, для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

            1.2.   Засновником та власником Підприємства є ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ», зареєстрована Міністерством юстиції України 15 жовтня 1999 року за № 1241, місцезнаходження якої: 03056 м. Київ, проспект Перемоги, будинок 37, корпус 1, кімната 120. Ідентифікаційний код  21705466.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Найменування Підприємства:

            2.1.1. Повне найменування Підприємства:

            2.1.1.1. Українською мовою – ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  „ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОГРАМ” 

            2.1.1.2. Англійською мовою The enterprises of public organizations "Center of independent accreditation of engineering programs".

            2.2.Скорочене найменування Підприємства: ПГО „ЦЕНТР НАІП"

            2.2.1. Українською мовою – ПГО „ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОГРАМ"

            2.2.2. Англійською мовою – CENTER IAEP

                        2.3. Місцезнаходження Підприємства: 03056 м. Київ, проспект Перемоги, будинок 37, корпус 1, кімната 120.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

            3.1. Підприємство є юридичною особою за законодавством України i має повну юридичну правоздатність і дієздатність.

            3.2. Права юридичної особи Підприємство набуває з моменту державної реєстрації.

            3.3. Підприємство у своїй діяльності керується  чинним законодавством України та цим Статутом.

            3.4. Підприємство має самостійний баланс, поточні та iншi рахунки в установах банків, діє на підставі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

             3.5. Підприємство має печатку та штампи зі своїм найменуванням,  може мати емблему, торгову марку, товарний знак, фірмові бланки та  iншi  реквізити, які затверджуються Засновником в установленому порядку Радою Асоціації.

              3.6. Підприємство  має право використовувати символіку Засновника на своїй емблемі, товарному знакові, бланках тощо за погодженням Ради Асоціації.

             3.7. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Підприємство не відповідає по зобов’язанням Засновника. Засновник відповідає за зобов’язаннями Підприємства в межах вартості свого вкладу до статутного капіталу.        

             3.8. Підприємство має право створювати (за погодженням з Засновником) філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи у відповідності з чинним законодавством України. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи та діють на підставі Положень про них, затверджених Радою Асоціації Засновника. Відокремлені підрозділи мають право відкривати рахунки в установах банків у відповідності з законом.

 

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Метою діяльності Підприємства є  отримання прибутку від господарської діяльності, зокрема, в освітній, науковій та інноваційній галузях в інтересах Засновника, створення нових робочих місць а також отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, освітньої, наукової, експертної, видавничої, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 

Центр незалежної акредитації:

-          затверджує Положення про незалежну акредитацію освітніх інженерних  програм;

-          проводить оцінювання освітньої інженерної програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет: відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та відповідати Європейським вимогам щодо якості вищої освіти;

-          розробляє критерії прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі вищої технічної освіти;

-          співпрацює з Європейською асоціацією із забезпечення якості вищої освіти, зокрема, з метою запровадження європейських стандартів і рекомендацій щодо підвищення якості вищої освіти в Україні;

-          аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів;

-          видає вищим навчальним закладам власні сертифікати про оцінку освітньої інженерної програми та/або систем забезпечення якості вищої освіти.

-          може створювати галузеві експертні ради із залученням фахівців відповідних галузей знань;

 

Предметом діяльності Підприємства є експертна діяльність у сфері освіти, науки та іновацій, а саме:

 

 

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

85.60

Допоміжна діяльність у сфері освіти

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

85.59

Інші види освіти, н.в.і.у.

85.52

Освіта у сфері культури

85.42

Вища освіта

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

72.19

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

72.20

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарни

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

62.01

Комп'ютерне програмування

62.02

Консультування з питань інформатизації

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у

58.29

Видання іншого програмного забезпечення

18.11

Друкування газет

18.12

Друкування іншої продукції

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

18.20

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

63.12

Веб-портали

63.91

Діяльність інформаційних агентств

·         Організація учбових центрів для підготовки, навчання та перекваліфікації спеціалістів в різноманітних галузях;

·         ведення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі із залучення іноземного капіталу для реалізації основних завдань діяльності Підприємства;

Окремими видами діяльності, перелік яких встановлюється  чинним законодавством України Підприємство має право займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

 

4.2.      Для виконання статутних завдань Підприємство здійснює свою діяльність силами трудового колективу, на договірних умовах залучає спеціалістів, трудові колективи установ, підприємств, на основі угоди співпрацює з асоціаціями, підприємствами, організаціями, приватними підприємцями.

 

 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство має відокремлене майно, яке складається з майна, переданого йому Засновником, основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно, передане Засновником до статутного капіталу Підприємства, належить Підприємству на праві оперативного відання.

5.3. Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, що йому належить, та виконує відносно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України, цьому Статуту, меті діяльності Підприємства за рішенням Ради Асоціації Засновника.

Відносини тимчасового платного користування майном регулюються цивільним законодавством України.

5.4. Підприємство є власником:

            а) майна, переданого йому Засновником як внесок до статутного капіталу;

            б) продукції, виробленої в процесі господарської  діяльності;

            в) доходів, одержаних від реалізації робіт, послуг та інших видів господарської діяльності;

г) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

5.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

а) внески засновника;

б) доходи від реалізації робіт, послуг, виробленої продукції;

в) надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів;

г) кредити банків та інших кредиторів;

д) інші джерела, що не заборонені законодавством.

            5.6. Майно, яке є власністю Засновника, закріплене за Підприємством з правом господарського відання. Укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування, передача в оренду, лізинг, заставу основних засобів, отриманих від Засновника здійснюється Підприємством після отримання згоди Засновника у порядку, передбаченому його Статутом.

5.7. Підприємство здійснює право володіння та користування належним йому майном в повному обсязі. Право розпорядження майном (відчуження, дарування, обмін, здача в довгострокову та фінансову оренду тощо) Підприємство здійснює тільки за наявності рішення Ради Асоціації Засновника.

 

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Статутний капітал Підприємства утворюється шляхом внесення грошового вкладу Засновником Підприємства  і складає  10 000, 00 (десять тисяч) гривень.

6.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено (збільшено або зменшено) за рішенням  Засновника.

            6.3. Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення в порядку, передбаченому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов‘язань Підприємства та відшкодування збитків. Рішення про зменшення розміру Статутного капіталу набирає чинності через три місяці з дня внесення цих змін до державного реєстру.

            6.4.  Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

 

7.  ПРИБУТОК ТА ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Балансовий прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. З балансового прибутку Підприємство сплачує проценти за кредити банків, податки та інші платежі.

             Прибуток Підприємства формується з виручки від господарської діяльності після відшкодування матеріальних та прирівнюваних  до  них витрат, що включаються до собівартості. Підприємство виплачує згідно з діючим законодавством податки  та інші обов'язкові виплати в  державний та місцевий бюджети, пені, штрафи, проценти  за    кредити   банків та   інших  кредиторів.

           7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається рішенням Ради Асоціації Засновника та проводиться двічі на рік.

           7.3. Підприємство створює такі фонди:

 -    виробничого та соціального розвитку;

-          Резервний (страховий) – не менше 25 % Статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не може бути менше як 5 % суми чистого прибутку. Обов‘язкові відрахування поновлюються, якщо резервний фонд буде витрачено повністю або частково. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного фонду здійснюється за розпорядженням Засновника.

-          iншi фонди за рішенням Засновника.

Збитки Підприємства покриваються за рахунок резервного, а при потребі і інших фондів Підприємства.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

8.1.    Права Підприємства.

8.1.1. Підприємство має право у встановленому законодавством України порядку:

а). набувати майнові та  немайнові права, нести обов’язки;

б) виступати в суді, господарському суді та третейському суді позивачем, відповідачем та третьою особою;

в) відкривати у встановленому порядку поточні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті, одержувати позики, кредити;  

г)  надавати (за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні Підприємства) позики юридичним та фізичним особам та отримувати позики від юридичних осіб за погодженням із Засновником; Підприємство має право надавати Засновнику та працівникам Підприємства благодійну, матеріальну допомогу та безвідсоткову позику у встановленому законодавством порядку.

д) проводити операції на біржах;

е) самостійно або на договірній основі встановлювати ціни та тарифи на продукцію, послуги, роботи, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

            є) самостійно встановлювати структуру, штати, чисельність працівників;

            ж) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, експортні та імпортні операції згідно з чинним законодавством;

            з) на підставі рішень Засновника створювати на території України та за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Підприємства, затверджувати Положення про них; 

            і) за рішення Ради Асоціації бути засновником та учасником  підприємств, господарських товариств та об’єднань;

            ї) продавати, надавати у тимчасове користування іншим підприємствам, організаціям, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, давати в платне та в безоплатне користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, матеріальні цінності та грошові кошти, а також списувати з балансу основні фонди та інше майно  відповідно до чинного законодавства, а основні фонди - за згодою Засновника;

            к) користуватися іншими правами, не забороненими чинним законодавством України.

            8.2. Майнові права Підприємства підлягають захисту вiдповiдно до законодавства України. Стягнення на майно та кошти Підприємства може бути здійснено тільки в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів,   контрактів, включаючи договори купівлі-продажу, поставки, підряду, найму, страхування майна, перевезень, зберігання та інших правочинів, відповідно до чинного законодавства.

8.4. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов правочинів та господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та інтересам Засновника.

8.5. Обов'язки Підприємства.

8.5.1. Підприємство зобов’язане:

а) забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством;

б)  здійснювати свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

в)  забезпечувати виконання рішень Засновника згідно з цим Статутом;

г)  забезпечувати, згідно з укладеними договорами, виконання робіт, надання послуг, виробництво та поставку продукції, товарів, придбання необхідних матеріальних ресурсів для організації діяльності Підприємства;

д) створювати належні умов для високопродуктивної праці;

е) забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

є)  здійснювати заходи з удосконалення організації праці та заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне та раціональне використання призначених для цих  цілей коштів і своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства;

ж)  виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 

9. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

            9.1. Органами управління Підприємства є:

Наглядова рада (представницький колегіальний орган Засновника);

Директор – виконавчий орган;

            Ревізійна комісія - контролюючий орган.

9.2. За рішенням Наглядової Ради можуть створюватися профільні робочі органи (комісії, комітети, робочі групи тощо).

            9.3. Призначення та звільнення персонального складу Наглядової Ради, Директора здійснює Голова Ради Асоціації.

           9.4. Наглядова Рада Підприємства.

9.4.1. Наглядова Рада є вищим органом управління  Підприємства, що приймає рішення з будь-яких питань його діяльності.

9.4.2.  Наглядову Раду очолює Голова.

Головою Наглядової Ради за посадою є Голова Ради Асоціації, який від імені Засновника:

·                          затверджує Статут Підприємства, а також зміни та доповнення до нього;

·                          приймає рішення про ліквідацію або реорганізацію Підприємства;

·  призначає ліквідаційну комісію, визначає її повноваження, затверджує ліквідаційний баланс та звіт  ліквідаційної комісії;

·                          призначає Директора Підприємства;

·                          укладає контракт з Директором;

·  здійснює стосовно Підприємства інші повноваження, визначені Статутом Засновника та цим Статутом.

9.5. Виключною компетенцією Наглядової Ради є:

а) підготовка Статуту Підприємства, а також змін  та доповнень до нього та подання на затвердження Голові Ради Асоціації;

б) визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

            в)  погодження договорів (правочинів), що укладаються Підприємством на суму, що перевищує  10 000, 00 (десять тисяч)  гривень.

            Наглядова Рада своїм рішенням може делегувати виконавчому органу (Директору) Підприємства повноваження щодо укладення договорів (правочинів) на суму, що перевищує граничні ліміти, вказані в цьому підпункті;

г) заслуховування річних звітів Ревізійної комісії, виконавчого органу та прийняття відповідних рішень;

д) розпорядження майном Підприємства у порядку, визначеному цим Статутом;

ж) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчого органу Підприємства;

з)  прийняття рішень про створення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Підприємства;

і) затвердження функцій робочих органів Наглядової Ради;

й) подання пропозицій Голові Ради Асоціації про припинення діяльності Підприємства;

к) затверджує за поданням Директора штатний розклад, посадові оклади і інші умови оплати праці осіб, що перебувають з Підприємством у трудових відносинах, інші види матеріальних заохочень;

л) затверджує зразки   бланків, штампів, символіки,  положення та опису про них;

            м) вирішує інші питання щодо виконання завдань Підприємства, що не віднесені до повноважень Наглядової Ради та не суперечать чинному законодавству. 

на розгляд Наглядової Ради можуть бути винесені й будь які інші питання діяльності Підприємства.

9.6. Наглядова Рада може передавати Голові Ради Асоціації для вирішення окремі питання, що віднесені цим  Положенням (Статутом) до її компетенції.

9.7. Засідання Наглядової Ради веде Голова Ради Асоціації або у разі його відсутності чи за його дорученням заступник Голови. Засідання Наглядової Ради є правомочними, коли у них беруть участь більше 60 % від складу Наглядової ради.

9.8. Запрошені особи беруть участь у засіданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу під час розгляду питань, які є предметом їхньої компетенції.

9.9. Рішення Наглядової Ради приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової Ради. При рівній кількості голосів голос Голови Ради Асоціації є вирішальним. 

9.10. Рішення Наглядової Ради є обов’язковими для Підприємства,

9.11. Директор Підприємства не є членом Наглядової ради, але може запрошуватись на засідання Наглядової Ради з правом дорадчого голосу.

            9.12.  Оперативне управління фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється його Директором. З Директором укладається контракт, який підписується Головою Ради Асоціації.

Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом, діє без довіреності від імені Підприємства.

            9.13.  Директор Підприємства:

            9.13.1. несе повну відповідальність перед Засновником  за діяльність Підприємства, видає у межах своєї компетенції накази,  відповідно  до трудового законодавства приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства, а також керівників філій, представництв та інших підрозділів, вживає заходи заохочення до працівників Підприємства і накладає на них стягнення;

            9.13.2.   укладає від імені Підприємства договори, контракти та інші правочини у межах повноважень, передбачених Статутом, видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки в установах банків, має право першого підпису фінансових документів.

9.13.3. укладає  договори в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними та іншими договорами, в т.ч. застави (іпотеки),  інші правочини щодо відчуження нерухомого майна, транспортних засобів та інших основних фондів - лише після прийняття Наглядовою Радою  відповідного рішення;

9.13.4. розпоряджається майном та коштами Підприємства у межах своїх повноважень;

9.13.5. представляє Підприємство з усіх питань його діяльності; 

9.13.6. організує міжнародне співробітництво Підприємства, представляє його інтереси у міжнародних організаціях і в органах державної влади;

            9.13.7. здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні звіти для розгляду Наглядовою Радою;

            9.13.8. подає Наглядовій Раді на розгляд план роботи Підприємства на наступний рік і звіт про його виконання;

9.13.9. подає на затвердження Наглядової Ради, не пізніше двох місяців після закінчення фінансового року, річний баланс та кошторис адміністративно-господарських витрат, а також загальний річний звіт;

9.13.10. подає на розгляд Наглядової Ради проект штатного розкладу, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок працівникам Підприємства;

9.13.11. розподіляє обов’язки між працівниками, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов’язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності Підприємства;

9.13.12.  звітує Наглядовій Раді про роботу Підприємства.

9.13.13.  самостійно вирішує інші питання діяльності Підприємства, віднесені до його компетенції та передбачені контрактом,  цим Статутом та чинним законодавством України.

9.14.  Ревізійна комісія Підприємства  складається з 3 (трьох) осіб. Члени Ревізійної комісії обираються Наглядовою Радою Підприємства на 3 (три) роки відкритим голосуванням. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії з числа її членів.

 

9.15. Ревізійна комісія Підприємства:

9.15.1. здійснює контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Підприємства, його підрозділів.

9.15.2. здійснює перевірку виконання виконавчим органом рішень Наглядової Ради;

9.15.3. перевіряє річний баланс Підприємства та інші фінансово-бухгалтерські документи;

9.15.4. один раз на рік звітує Наглядовій Раді про результати своєї діяльності;  повідомляє Наглядовій Раді про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.

9.15.5. Витрати членів Ревізійної комісії, що пов'язані з виконанням своїх обов'язків, можуть компенсуватися Підприємством в межах кошторису, затвердженого Правлінням.

 

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

10.1. Трудовий колектив Підприємства складають працівники, які на підставі трудового договору беруть участь у його діяльності.

10.2. Взаємовідносини трудового колективу з питань самоврядування і соціального розвитку можуть визначатися колективним договором, який  укладається відповідно до вимог чинного законодавства України та підписується:

від роботодавця – директором,

від трудового колективу – уповноваженою ним особою.

10.3. Повноваження трудового колективу здійснюються через збори уповноважених представників, які обираються на зборах трудового колективу  Підприємства, з розрахунку один представник від 5 (п’яти) осіб відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Збори уповноважених представників проводяться не рідше одного разу на рік.

10.4. Соціальні та трудові права членів трудового колективу,  гарантовані колективним договором, не можуть бути меншими передбачених чинним законодавством України.

10.5. Підприємство розробляє і затверджує штатний розклад, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства та цього Статуту.

10.6. Виплати за результатами праці та преміювання працівників Підприємства, в тому числі і посадових осіб, здійснюються в межах визначених розмірів витрат на оплату праці Підприємства.

            10.7. Підприємство здійснює облік результатів роботи, веде оперативну і статистичну звітність.

10.8. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність на Підприємстві ведуться за нормами, що діють в Україні.

            10.9. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бух­­­галтерської та іншої звітності державним органам та Засновнику покладаються на Директора та Головного бухгалтера Підприємства, компетенція якого визначається чинним законодавством та посадовою інструкцією.

10.10. Квартальний та річний звіти за результатами діяльності Підприємства та баланс підписуються керівником та головним бухгалтером Підприємства і подаються на затвердження Засновнику.

10.11. Підприємство і його посадові особи в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за достовірність показників річного звіту і балансу.

 

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1.    Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

11.2.    Підприємство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Підприємства.

11.3.    Підприємство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

11.4.    Підприємство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Підприємства.

11.5     Підприємство, може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

 

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

12.2. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням його Засновника або суду.

12.3. Підприємство ліквідується у випадках:

а) визнання його банкрутом;

б) за рішенням Засновника;

в) в інших випадках, передбачених законодавством.

            12.4. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру України.

12.5. Ліквідація Підприємства з ініціативи Засновника здійснюється ліквідаційною комісією, що ним утворюється. Засновником встановлюється порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для подання претензій кредиторів, який не може бути меншим встановленого законом.

12.6.  Якщо вартість майна Підприємства  є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності  або визнання банкрутом.

12.7. У випадку ліквідації Підприємства не з ініціативи Засновника, ліквідація Підприємства здійснюється призначеною її ініціатором ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.8. З дня призначення ліквідаційної комісії або іншого органу, який проводить ліквідацію, до них переходять повноваження адміністрації Підприємства по управлінню його справами.

12.9. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію Підприємства, в обов’язковому порядку:

а) подає публікацію в офіційній пресі за його місцезнаходженням про ліквідацію і порядок та строк подання кредиторами претензій;

б) проводить роботу по стягненню дебіторської заборгованості Підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про ліквідацію Підприємства;

в) проводить оцінку наявного майна Підприємства, що ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію;

г) перераховує Засновнику наявні грошові кошти Підприємства, включаючи надходження від розпродажу майна, яке належить Підприємству після розрахунку з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Підприємства;

 12.10. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Статут набирає чинності після затвердження його  Засновником та реєстрації в установленому законодавством порядку.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту або його нова редакція затверджуються рішенням Засновника.

13.3. Норми, встановлені цим Статутом, є недійсними якщо вони суперечать чинному законодавству України.

            13.4.У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Підприємство керується чинним в Україні законодавством.

 

 

 

Засновник:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ», зареєстрована Міністерством юстиції України 15 жовтня 1999 року за № 1241, місцезнаходження якої: 03056 м. Київ проспект Перемоги, будинок 37, корпус 1, кімната 120. Ідентифікаційний код  21705466  особі Голови Ради Асоціації Згуровського Михайла Захаровича

Останнє оновлення на Четвер, 10 грудня 2015 08:56